Oferta na zarządzanie dla wspólnot mieszkaniowych

ZBM-TBS Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Bytom. Od wielu lat dbamy o wysoką jakość szerokiego wachlarza oferowanych usług. Istotną wartością Spółki jest jej stabilność i doświadczenie. Na rynku usług zarządczych pojawia się wiele firm, jednak nie są one w stanie zapewnić ciągłości oferowanych usług, niezależnie od koniunktury gospodarczej.

Korzyści wynikające ze współpracy:

 1. Profesjonalna obsługa. W celu sprawnej komunikacji z mieszkańcami, w strukturze organizacyjnej Spółki, wyodrębniono 4 Administracje, gdzie właściciele mogą uzyskać informacje o zarządzanych przez nas nieruchomościach. Bezpośrednią obsługą zajmują się Administratorzy, do których można kierować swoje zapytania, uwagi i prośby. Kontakt z Administratorami możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, a także poprzez telefony stacjonarne i komórkowe, co ułatwia szybkie reagowanie na zaistniałe problemy. Numery telefonów są dostępne w zakładce Administracje i Administratorzy.
 2. Oszczędność czasu. Dla naszych klientów udostępniamy usługę Internetowej Obsługi Kontrahenta. Umożliwia ona sprawdzanie własnej kartoteki finansowej (obciążenia, wpłaty, nadpłaty, niedopłaty, saldo, fundusz remontowy, eksploatacja, zaliczki), odczyty liczników (zgłoszenie odczytu licznika, zestawienie stanów licznika), informacje o Wspólnocie, zgłoszenia awarii czy usterek, bez wychodzenia z domu. Internetowa Obsługa Kontrahenta działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto zauważyć, iż korzystanie z usługi Internetowej Obsługi Kontrahenta generuje korzyści zarówno oszczędności Państwa czasu, jak i finansów, gdyż wszystkie operacje na koncie IOK są bezpłatne.
 3. Bezpieczeństwo. Wybierając naszą ofertę mogą Państwo liczyć na szybką pomoc w każdej sytuacji dzięki sprawnemu działaniu Pogotowia Awaryjnego. W przypadku nagłych awarii instalacji elektrycznych i gazowych oraz zalewania mieszkań lub klatek schodowych otrzymają Państwo fachową pomoc wykwalifikowanych pracowników Pogotowia Awaryjnego, które działa non stop przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 4. Wysoka jakość świadczonych usług. Jakość wykonywanych usług zarządcy wpływa na wartość nieruchomości, dlatego Zgodnie ze strategią przyjętą przez Kierownictwo ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakład ustanowił, udokumentował, wdrożył i ciągle doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.
 5. Redukcja kosztów. Jako Spółka Gminna i duża firma zarządzająca nieruchomościami możemy negocjować umowy na udzielenie kredytu na remonty i renowacje budynków, dzięki czemu Wspólnota może otrzymać tańszy kredyt. Współpracujemy z bankami: PKO S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZBM-TBS Sp. z o.o. korzystają z Funduszu na Termomodernizacje i Remonty udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów w postaci „Premii termomodernizacyjnych”, „Premii remontowych” oraz „Premii kompensacyjnych”. Przy wykorzystaniu powyższych premii wykonano wiele remontów jako przykład możemy podać budynek przy Placu Powstańców 4.

Oferujemy korzystne ceny na utrzymanie czystości, Zakres czynności dotyczących utrzymania czystości obejmuje: sprzątanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, opiekę nad zielenią oraz szereg innych czynności tj. odśnieżanie czy deratyzacja.

ZBM-TBS Sp. z o.o. jako zarządca w imieniu ogółu właścicieli wykonuje czynności pod względem organizacyjno – prawnym, technicznym, księgowo – finansowym.

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE

Zarządca prowadzi wykaz lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych oraz wykonuje czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, które obejmują:

 1. Wydawanie wszelkich zgód i zaświadczeń prawem przewidzianych a dotyczących :
 • zmiany sposobu ogrzewania (dotyczy budynków bez instalacji c.o.);
 • montażu instalacji internetowej w budynku;
 • czasowego zajęcie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej oraz ingerencję w część wspólną nieruchomości w związku z przebudową lub budową sieci oraz przyłączy gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
 1. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 2. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 3. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 4. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości
 5. zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej
 6. wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej
 7. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 8. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej
 9. zawieranie umów
 10. reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami i poza sądami
 11. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań ogółu właścicieli lokali
 12. przygotowywanie projektu planu gospodarczego i korekt tego planu w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego
 13. przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego o którym mowa w pkt.13 w tym rozliczeń funduszu remontowego
 14. dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy z tym, że dla funduszu remontowego jest prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto
 15. prowadzenie odpowiedniej księgowości
 16. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 17. pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 18. wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali, którzy korzystają z dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
 19. rozliczanie właścicieli z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną następuje:
 • w ciągu roku - w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali i świadczeń
 • po zakończonym roku kalendarzowym - w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości i świadczeń w formie wpłat uzupełniających
 1. windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Ponadto zarządca dokonuje również rozliczenia opłat za tzw. świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli tj. zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci itp. 
Istnieje także możliwość gromadzenia środków na wyodrębnionym funduszu remontowym, z którego są pokrywane koszty remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomości wspólnej. Funduszem remontowym dysponuje wyłącznie ogół właścicieli lokali zgodnie z uchwałą.
W I kwartale każdego roku Zarząd przedstawia właścicielom sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

DZIAŁANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM

Zarządca posiada doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu remontów budynków. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą wymagane uprawnienia do prowadzenia robót remontowo-budowlanych w obiektach, również w budynkach będących pod ochroną konserwatorską.

Kadra techniczna Zarządcy w sposób profesjonalny doprowadza do przygotowania pełnej dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie remontu, tj.: wszczyna procedurę na wykonanie wymaganej dokumentacji technicznej, występuje do Wydziału Architektury z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót, wyłania wykonawce, zawiera umowę, sprawuje nadzór oraz odbiera wykonane roboty remontowe.

Zarządca zatrudnia inspektorów nadzoru z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych, w tym inspektorów z uprawnieniami do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych, inspektorów branży instalacyjnej w tym inspektorów robót elektrycznych, inspektorów branży gazowej, c.o., i wod-kan.

DZIAŁANIA FINANSOWO – KSIĘGOWE

Zarządca prowadzi księgi rachunkowe. W ramach prowadzonej ewidencji są rejestrowane wszystkie przychody i koszty zarządu nieruchomością wspólną, środki pieniężne oraz związane 
z tym rozrachunki.

Księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą komputera stosując właściwe procedury określone w przyjętym do tego celu programie przetwarzania danych oraz środki chroniące przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub modyfikacją uprzednio dokonanych zapisów.
Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębny rachunek bankowy, poprzez który dokonuje się rozliczeń finansowych zarówno z właścicielami lokali jak i z innymi kontrahentami

Za oferowane usługi proponujemy konkurencyjne stawki. 
W przypadku zainteresowania się powyższą ofertą szczegóły w sprawie podpisania umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną oraz przejęcia zarządu i dokumentacji technicznej będą przedmiotem odrębnego zebrania .

Z wyrazami szacunku
Zarząd Spółki 

Zdjęcia przykładowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. znajdują się w galerii


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa