Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota Mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z chwilą wykupu pierwszego lokalu od dotychczasowego właściciela nieruchomości. Rozróżnia się tzw. “wspólnoty małe” i “wspólnoty duże” w zależności od ilości wszystkich samodzielnych lokali w nieruchomości.

Jeżeli liczba lokali nie jest większa niż trzy mówimy o “wspólnocie małej”, do zarządzania której mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Do zarządzania “wspólnotą dużą” mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.1892).

W “dużych wspólnotach” właściciele zobowiązani są do wyboru zarządu wspólnoty, którego członkiem może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie, natomiast pozostałe czynności podejmowane są poprzez wyrażanie woli ogółu właścicieli w uchwałach.

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz wydatki związane z utrzymaniem części wspólnej w postaci miesięcznych zaliczek. Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną określana jest w uchwale podejmowanej przez właścicieli na zebraniu sprawozdawczym dotyczącym roku poprzedniego. Okresem rozliczeniowym wspólnoty jest rok kalendarzowy.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa