Internetowa Obsługa Kontrahenta Rejestracja

Dane zgłaszającego:
1
2
3a 3b
4a 4b
5
6
 1. Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta i w pełni go akceptuję.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Wniosek o utworzenie konta w serwisie IOK - pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY
„INTERNETOWA OBSŁUGA KONTRAHENTA”
ZBM-Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu


§1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z platformy Internetowej Obsługi Kontrahenta, („IOK”), a w szczególności: zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta użytkownika, wystawiania i przesyłania dokumentów płatności w formie elektronicznej oraz otrzymywania powiadomień wysyłanych przez Zintegrowany System Informatyczny działający w ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu, który jest jednocześnie Administratorem systemu.

 1. Podstawa prawna opracowania Regulaminu;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.344),
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.106).
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Administrator/Spółka – ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu, ul. Kolejowa 2A, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000285725, NIP 626-287-34-36, REGON 240681155, o kapitale zakładowym 51 474 000,00 zł, nazywany również ZBM-TBS,
  • Serwis „IOK” - moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta,
  • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem, najemcą bądź dzierżawcą lokalu mieszkalnego/ użytkowego znajdującego się w zasobach zarządzanych przez ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która posiada konto w module IOK (indywidualny login i hasło)
 3. Każdy Użytkownik przed wypełnieniem wniosku o nadanie loginu i hasła, zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym Regulaminem.

§2

Zasady działania i korzystania z Internetowej Obsługi Kontrahenta

 1. Korzystanie z serwisu IOK jest bezpłatne i przysługuje wszystkim Użytkownikom, którzy otrzymali login i hasło do platformy „IOK”.
 2. Dostęp do serwisu IOK - udzielany przez całą dobę, również poza godzinami pracy Spółki pod adresem www.zbm-tbs.pl i jest możliwy przez przeglądarkę internetową w ostatniej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danego oprogramowania.
 3. Dostęp do usług IOK jest możliwy, o ile nie ma innych, istotnych przeszkód uniemożliwiających świadczenie usługi danym kanałem, w tym braku tych danych. W przypadku braku możliwości dostępu do danych zawartych w IOK, informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółki.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem IOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Spółki.
 5. Administrator oświadcza, że posiada uprawnienia do udostępniania użytkownikom możliwości korzystania z systemu BlueCash, umożliwiającego realizację zobowiązań finansowych wobec Spółki ZBM-TBS w Bytomiu oraz wspólnot mieszkaniowych, poprzez przekierowanie na stronę operatora systemu BlueCash.
 6. Podmiotem świadczącym usługę realizacji zobowiązań finansowych Administratora jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawskich 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590 – na podstawie odrębnie zawartej przez Administratora umowy o świadczenie tej usługi – na zasadach określonych przez Blue Media S.A. Wyżej opisana usługa jest płatna według cennika przedstawionego przez Blue Media S.A.
 1. Użytkownik w ramach portalu Internetowej Obsługi Kontrahenta ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:
  1. Finanse;
  2. Lokale;
  3. Liczniki;
  4. Ogłoszenia;
  5. Awarie i remonty;
  6. Wspólnota mieszkaniowa (o ile dotyczy).

§3

Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta

 1. Warunkiem udzielenia dostępu do serwisu IOK jest dostarczenie poprawnie wypełnionego wniosku o utworzenie konta przez posiadacza tytułu prawnego do lokalu, poprzez:
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.zbm-tbs.pl/oferta/iok/rejestracja.html zawierającego:
    • Imię i nazwisko
    • Adres, którego dotyczy wniosek
    • Adresu e-mail.
  • Wypełnienie Wniosku o utworzenie konta w serwisie IOK zawierającego:
    • Imię i nazwisko
    • Adres lokalu którego dotyczy wniosek
    • Adresu e-mail
    • Dobrowolnie podanego kontaktowego numeru komórkowego
    • Sposób przekazania loginy i hasła
    • Odręczny podpis
    • Informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Wniosek o utworzenie konta w serwisie oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla Użytkowników IOK muszą zostać dostarczone do siedziby Spółki:
    • Osobiście, w siedzibie przy ul. Kolejowej 2A, w Biurze Obsługi Klienta lub Administracjach: Nr 1, Nr 2.
    • Pocztą tradycyjną na adres siedziby.
    • Pocztą elektroniczną – e-mail, na adres iok@zbm-tbs.pl pod warunkiem załączenia skanu lub zdjęcia wniosku oraz klauzuli w jakości umożliwiającej jednoznaczne i czytelne zidentyfikowanie treści i podpisu wnioskującego.
 1. Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej zbm-tbs.pl/oferta/iok/rejestracja.html
 2. Korzystanie z serwisu IOK można rozpocząć po odbiorze dokumentu zawierającego identyfikator i hasło użytkownika. O możliwości odebrania danych do konta w serwisie IOK kontrahent zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.
 3. Dane do konta w Serwisie IOK (identyfikator i hasło) można uzyskać w zależności od wyboru sposobu zgłoszenia:
  • Rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej – wyłącznie odbiór osobisty w budynku Dyrekcji przy ul. Kolejowej 2A w Bytomiu w Dziale Organizacyjnym i Kadr ( Biuro Obsługi Klienta ) - pokój 003 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości.
  • Wniosek o utworzenie konta w serwisie IOK:
   - odbiór osobisty w budynku Dyrekcji przy ul. Kolejowej 2A w Bytomiu w Dziale Organizacyjnym i Kadr (Biuro Obsługi Klienta) - pokój 003 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości.          
   - przekazanie na adres e-mail wskazany we wniosku.
 4. Pierwotne hasło dostępu do serwisu IOK jest ustalane przez Administratora. Użytkownik ma obowiązek dokonać zmiany otrzymanego hasła przy pierwszym logowaniu do serwisu IOK.
 5. Pełna procedura aktywacji konta dostępu do Internetowej obsługi kontrahenta dostępna jest na stronie zbm-tbs.pl/oferta/iok/procedura-aktywacji-konta-dostepu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania swojego identyfikatora oraz hasła osobom postronnym oraz zabezpieczenia ww. danych przed dostępem osób trzecich.
 7. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta.

§4

Odpowiedzialność

 1. ZBM-TBS jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji bazy danych zawartych w module Internetowa Obsługa Kontrahenta.
 2. Dane prezentowane w serwisie IOK mogą mieć opóźnienie względem stanu faktycznego, co wynika z braku procesów zautomatyzowanych i obiegu dokumentów niezależnych od Spółki min. operacji Bankowych.
 3. Dostarczeniem powiadomień elektronicznych e-mail po opuszczeniu serwerów Spółki odpowiedzialny jest operator/dostawca usługi, z której korzysta Użytkownik, a który jest niezależny od ZBM-TBS. W przypadku niedostarczenia wiadomości w wyniku awarii, zakwalifikowania wiadomości jako spam lub innego losowego zdarzenia Spółka nie bierze odpowiedzialności za takie zajście.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za mylnie podany przez wnioskującego adres poczty e-mail oraz za problemy w świadczeniu usług, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Spółka przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, albo gdy wynikają one wyłącznie z winy Użytkownika.
 5. Administrator serwisu – ZBM-TBS Sp. z o. o. ma prawo zablokować dostęp do konta IOK w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika danych dostępowych do IOK, osobom trzecim.
 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby; zagubieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Organizacyjny i Kadr (Biuro Obsługi Klienta) mieszczącego się w budynku dyrekcji ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2A osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 39 55 421. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze tj. poniedziałek w godz. 7:00-17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:00-15:00, oraz piątek 7:00–13:00. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto Internetowej Obsługi Kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane.
  W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do ZBM – Towarzystwa budownictwa Społecznego  z o. o., bądź na adres e-mail iok@zbm-tbs.pl, z uwzględnieniem postanowień § 3 regulaminu.
 2. Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych, grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o. o. i podjęciem stosownych środków prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Decyzję o zablokowaniu dostępu do konta systemu podejmuje Dział Organizacyjny i Kadr nadzorujący serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta.

§5

Rezygnacja oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z usług IOK. Dokument w formie pisemnej skierowany do Spółki ZBM-TBS, powinien być opatrzony odręcznym podpisem oraz dostarczony do siedziby Spółki.
 2. Użytkownik sam może wyłączyć wysyłanie powiadomień za pomocą edycji danych kontaktowych.
 3. Użytkownik lub osoba wnioskująca ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nienależytego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Reklamacje zgłaszane są w formie pisemnej na adres Spółki ZBM-TBS lub elektronicznej na adres: kontakt@zbm-tbs.pl
 4. Reklamacja nie może dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, sprzętu Użytkownika, łączy internetowych lub nieprawidłowości wynikających z działań podejmowanych przez Użytkownika.
 5. Reklamacje wraz z opisem zdarzenia należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni, od dnia jego wystąpienia.
 6. ZBM-TBS rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Użytkownika o sposobie jej załatwienia w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie reklamacji.


§6

Informacja RODO

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest ZBM-TBS Sp. z o. o. 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a , KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155.
 2. Dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzane z należytą starannością, na podstawie jednej lub kilku przesłanek, tj.: art. 6 ust. 1 lit. a (udzielenie zgody), b (wykonanie umowy), c (realizacja obowiązków ustawowych) oraz f (prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. W dowolnym momencie przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia korzystania przez Użytkownika z serwisu IOK lub od dnia cofnięcia zgody.
 5. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych o ile to będzie możliwe. W celu skorzystania z praw, o których mowa należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 6. Dane osobowe będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 7. Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • Uprawnione organy administracji publiczne,
  • Podmioty administrujące nieruchomościami,
  • Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
  • Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym podwykonawcy i podmioty świadczące usługi w zarządzanych budynkach,
 1. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, obsługa nieruchomości będzie wykonywana wyłącznie w zakresie ustawowych obowiązków właściciela związanych z utrzymaniem lokalu w oparciu o dane z powszechnie dostępnych systemów informacyjnych.
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest:
  • Wtorek i środę od 7:00-15:00 oraz piątek 7:00-13:00 za pomocą poczty elektronicznej: awezyk@zbm-tbs.pl
  • pisemnie na adres administratora ZBM-TBS Sp. z o. o., ul. Kolejowa 2A, 41-902 Bytom

§7

Postanowienia końcowe 

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi IOK w całości lub jednego z kanałów celem przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej zbm-tbs.pl, co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. ZBM-TBS zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi IOK w każdym czasie bez podania przyczyny. O powyższym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.zbm-tbs.pl/oferta/iok/rejestracja.html  oraz na platformie Internetowej Obsługi Kontrahentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa