Zintegrowany System Zarządzania

ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu posiada Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001:2016.

System Zarządzania Jakością

Pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN -EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami dla ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bytomiu został przyznany w październiku 2006 roku, po przeprowadzonym audicie, przez niezależną jednostkę certyfikującą PIHZ Certyfikacja z Gdyni.
Od tego czasu, co roku, weryfikowana jest poprawność funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Z uwagi na fakt, iż ciesząca się największym uznaniem na świecie norma jakości ISO 9001:2008 została zaktualizowana do wersji ISO 9001:2015 niezbędne stało się do 15 września 2018r. dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy. ZBM-TBS już w 2017r. zapoznał się ze zmianami i wymaganiami normy ISO 9001:2015 i podjął odpowiednie kroki w celu realizacji przejścia na nową normę. 6 listopada 2017 roku ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego  po przeprowadzonym audicie, w którym pozytywnie oceniono wykonane działania, uzyskał Certyfikat ISO 9001:2015.

ZBM-TBS za podstawowy cel stawia sobie dążenie do ciągłej poprawy świadczonych usług w zakresie zarządzania nieruchomościami zaspokajając wymagania klientów w sposób satysfakcjonujący i transparentny przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Identyfikacja wymagań naszych właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, badanie zadowolenia, a także przyczyn niezadowolenia, pozwala wytyczać cel naszych dążeń
w podnoszeniu jakości świadczonych usług, w coraz lepszej realizacji zadań, w pełniejszym zaspokajaniu potrzeb właścicieli, przy jednoczesnym zaangażowaniu wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry, w tym kadry licencjonowanych zarządców nieruchomościami. Właściciele zarządzanych przez nas zasobów jak i współpracujące z nami Firmy mają możliwość anonimowej oceny naszych działań poprzez wypełnienie ankiet, które są analizowane celem doskonalenia naszych usług.

Wprowadzona Polityka jakości i środowiskowa zawiera misję, zobowiązania, deklaracje Spółki w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem.

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

W 2018r. podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w ZBM-TBS sp. z o.o. na zgodność z wymaganiami normy ISO 37001:2016.

Wdrożony System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi został zintegrowany z pozostałymi systemami ISO funkcjonującymi w ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wdrożenie w Firmie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi nie sugeruje, że podmiot ma w tym obszarze problemy. Zapobieganie, wykrywania i zgłaszanie wszelkich form korupcji jest obowiązkiem każdego pracownika ZBM-TBS, jak również osób świadczących usługi dla ZBM-TBS, właścicieli wspólnot mieszkaniowych, itd. Wszyscy pracownicy ZBM-TBS w Bytomiu świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą zjawisko nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów oraz mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku swojej Spółki są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogą naruszyć zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji. Przestrzegania norm prawnych, etycznych, moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oczekuje się również od naszych Partnerów biznesowych, Klientów. Wszelkie działania korupcyjne są niezgodne z prawem i każda osoba, która łamie przepisy może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

W przyjętej do stosowania Polityce Antykorupcyjnej ZBM-TBS Spółka z o.o. deklaruje, że jest organizacja przejrzystą, działającą w oparciu o przepisy prawa – reagującą bezwzględnie na wszelkie ewentualne praktyki korupcyjne.

Informacje w zakresie zdarzeń o naturze nadużyć finansowych oraz korupcyjnych dotyczących pracowników ZBM-TBS Spółka zo.o. w Bytomiu można zgłosić:

  • za pośrednictwem korespondencji pisemnej skierowanej na adres : 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PSA (skrót oznacza Pełnomocnika Systemu Antykorupcyjnego), lub
  • drogą elektroniczną na adres : stop.korupcji@zbm.bytom.pl lub
  • bezpośrednio u Pełnomocnika Systemu Antykorupcyjnego czy Prezesa ZBM-TBS – siedziba Bytom ul. Kolejowa 2a.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej,
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, mail, adres korespondencyjny - gdyby był konieczny kontakt celem uzupełnienia informacji),
  3. dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  4. opis wystąpienia incydentu.

W tym celu można skorzystać z formularza nr P3/F3 zamieszczonego poniżej.

ZBM-TBS Spółka z o.o. zapewnia, że zgłoszenia mają charakter poufny, zapewnia bezpieczeństwo osobom zgłaszającym.

Nie rozpatruje się zgłoszeń anonimowych.

Więcej informacji na temat korupcji na stronach internetowych:
www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl

System Zarządzania Środowiskiem

W listopadzie 2017 roku ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego wdrożył System Zarządzania Środowiskiem uzyskując Certyfikat ISO 14001:2015 potwierdzający spełnienie wymagań w tym zakresie.

Certyfikat ISO 14001 umożliwia Spółce połączyć cele biznesowe ze środowiskowymi zyskując przewagę nad konkurencją. Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja ISO 14001 znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem. Firmy, które pozytywnie przeszły przez audyt ISO 14001, działają zgodnie z zasadami systemu zarządzania środowiskowego mogą redukować koszty i zwiększać świadomość, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku.

Starania o wdrożenie normy środowiskowej podjęto w związku z prowadzonymi od wielu lat działaniami na rzecz ochrony środowiska. ZBM-TBS pozyskuje fundusze dla wspólnot mieszkaniowych z wielu źródeł. Chroniąc środowisko jednocześnie obniża koszty remontu dla wspólnot mieszkaniowych. Działania ZBM-TBS ukierunkowane są również na pomoc w uzyskaniu dotacji dla wspólnot mieszkaniowych na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń. ZBM-TBS oferuje także wspólnotom mieszkaniowym pomoc w otrzymaniu kredytów na remonty, premii termomodernizacyjnej. Propagując i wprowadzając ekonomiczne rozwiązania w budynkach zarządzanych ogranicza koszty dla wspólnot mieszkaniowych, poprawia standard zarządzanych zasobów poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii itd.

Wprowadzona w ZBM-TBS Polityka jakości i środowiskowa zawiera misję, zobowiązania, deklaracje Spółki w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

32 281 88 00

Aktualności

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa