Dane IOD

Klauzula informacyjna ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZBM-TBS sp. z o.o. w Bytomiu.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a , KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy 51.474.000,00zł Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów związanych ze statutową działalnością Administratora, w szczególności Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w związku z:
  • zawarciem umowy lub wykonaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną i wykonywania zobowiązań z nich wynikających, podejmowaniem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także dochodzeniem ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO),
  • oceną świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz podejmowaniem działań celem zebrania ofert i wyłonienia wykonawcy przed zawarciem umowy ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zabezpieczeniem informacji i danych w celach archiwalnych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu wykonywania zadań przez ZBM - TBS Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kontrahentom spółki w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
 3. Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (dla wykonawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje te informacje osobom występującym w jego imieniu i biorącym udział w wykonaniu umowy, że:

 1. Zamawiający (Wspólnota) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy (jeśli jest osobą fizyczną) oraz osób fizycznych występujących w jego imieniu i biorących udział w wykonaniu zlecenia/ umowy (osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecenie/umowę).
 2. Dane osobowe Wykonawcy, osób zarządzających oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia / umowy będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją zlecenia / umowy w kategorii dane zwykłe tj. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer służbowy telefonu, służbowy adres e mail.
 3. Dane osobowe Wykonawcy (jeśli jest osobą fizyczną) oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia/umowy mogą być przetwarzane na podstawie :
  • 6 ust 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zlecenia/ umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań przez jej zawarciem, zmierzających do wyboru wykonawcy tj. obsługi zapytań,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, rozliczeń finansowych w tym podatkowych,
  • 6 ust. 1 f) RODO – uzasadnione wymogi administratora tj. w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszego zlecenia/ umowy, w szczególności takich jak dochodzenie roszczeń, obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy będzie miało miejsce przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie 3 powyżej.
 5. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność, takich jak Zarządca, firma informatyczna, hostingowa, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, innym podmiotom, jeśli będą uczestniczyć w procesie realizacji umowy (uzgodnienia, zgody, itp.) . Mogą być też przekazane w razie takiej konieczności organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 6. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Wykonawca, osoby nim zarządzające, oraz osoby biorące udział w wykonaniu zlecenia/umowy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych (po upływie przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych, księgowych, finansowych oraz okresów przedawnienia roszczeń), oraz ich przenoszenia na warunkach określonych w RODO.
 8. Wykonawcy, osobom zarządzającym oraz osobom biorącym udział w wykonaniu zlecenia/ umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
 9. Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych (o ile jest osobą fizyczną) i danych osobowych osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością jej zawarcia.
 10. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZBM – TBS  Sp. z o.o. w Bytomiu z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, jako pracodawca.
  Dane kontaktowe Administratora tel. ( 32) 281 80 21 centrala, fax. (32) 281 35 17, email : kontakt@zbm-tbs.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa: art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 4. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia, dane te będziemy przechowywać w teczce osobowej pracownika w okresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak podania danych skutkuje niemożnością Pani/Pana udziału w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane nie podlegają profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stosowana w korespondencji e-mailowej.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa korespondencji prowadzonej z Panią/Panem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a, KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy  51 474.000,00zł
  Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów : firmom prawniczym, wykonawcom, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane nie podlegają profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją.
 7. Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na prowadzoną korespondencję.

Klauzula informacyjna – Monitoring

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), informuję Panią / Pana, że na terenie obiektu Administratora położonego przy ul. Kolejowej 2a, parter (obiekt) stosowany jest monitoring wizyjny.
O stosowaniu monitoringu wizyjnego w obiekcie informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych,          tablicy ogłoszeń itp.

Jednocześnie informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a, KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy 51 474.000,00zł
  Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę to ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym poprzez konieczność kontroli osób wchodzących/wychodzących i przebywających na terenie obiektu, co stanowi jednocześnie cel przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), podmiot zapewniający ochronę osób i mienia w obiekcie oraz organy państwowe i porządkowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe (nagrania obrazu) przechowywane będą przez okres 10 dni. Po upływie tych dni będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do : żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy w/w rozporządzenia.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej niezbędne dla przebywania na terenie obiektu.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – działalność statutowa Spółki.

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a, KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy 51 474.000,00zł
   Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
  3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od stosunku prawnego łączącego Państwa z Administratorem, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ZBM – TBS Sp. z o.o. w Bytomiu wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami i realizacji umów najmu/dzierżawy w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
   • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami),
   • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1025 z późniejszymi zmianami),
   • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania i wykonywania umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie umów lub wykonywanie obowiązków zarządzania nieruchomościami.
  6. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania przez ZBM – TBS Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.
  7. Pani/Panu, jako osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Jako Administrator danych nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wykonywania obowiązków zarządzania oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zmówień publicznych

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a, KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy 51 474.000,00zł
   Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email: awezyk@zbm-tbs.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 579 i 2018 ), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami ZBM-TBS Sp. z o.o.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w tym Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowe www.bip.zbm.bytom.pl. Ponadto Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępnić następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
  5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości. Informujemy także, że miejsce pracy jest monitorowane, a dane z monitoringu przechowywane przez okres 10 dni.
  7. Pani/Panu przysługuje:
   • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO,
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,
   • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - na podstawie art. 18 RODO,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana.
  8. Nie przysługuje Pani/Panu:
   • prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
   • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
  Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
  Regionalna Izba Gospodarcza
  Śląska Izba Budownictwa
  Śląska Izba Budownictwa