Rewitalizacja podobszaru 10 i 13

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi postępowaniami na wykonanie robót budowlanych

w budynkach wspólnot mieszkaniowych biorących udział w projektach:

- Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku,

- Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.

Szczegółowy zakres planowanych prac, terminy realizacji, wymagania zamawiającego, kryteria ocen są określone w dokumentach umieszczonych na stronie internetowej ZBM-TBS sp. z o. o.

www.zbm-tbs.pl zakładka „Projekty”, oraz w bazie konkurencyjności.

Wszystkie projekty mają wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia lub brak sprzeciwu właściwych organów tj. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Architektury

Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Projekty będą realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji i uzyskały akceptację Rady Miejskiej w Bytomiu oraz Zarządu Województwa Śląskiego.

galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa