GPR – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo   Zamówień    Publicznych  na  realizację  robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenów przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w zakładce „Projekty”„Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”   ➜  Do pobrania”.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa